وام دانشجویان روزانه مقطع دکتری ناپیوسته دانشگاه های دولتی اعلام شد.

به تاکید مقام عالی وزارت و برنامه ریزی صندوق رفاه مبنی بر بهره مندی تمامی دانشجویان روزانه مقطع دکتری ناپیوسته دانشگاه های دولتی وام ویژه دکتری را اعلام شد.
لذا ثبت نام تقاضای مرحلۀ اول وام برای سه ماهۀ پاییز (مهر، آبان و آذر) سال ۱۳۹۵ از تاریخ ۹۵/۷/۲۵ لغایت ۹۵/۸/۲۵ طبق دستورالعمل، در سیستم اتوماسیون امکان پذیر می باشد.
شایان ذکراست امکان پرداخت همزمان وام تحصیلی و وام دکتری دراین مرحله میسر نبوده، تاریخ فوق الذکر قابل تمدید نمی باشد و صندوق رفاه مسئولیتی پس از تاریخ مذکور نخواهد داشت.