سخنرانی آقای دکتر محمد بهرامی عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و عضو وابسته گروه شیمی با عنوان 

 “آموزش مجازی در دوران پاندمی و پسا پاندمی، فرصت ها و چالش های پیش رو” 

Virtual Education during the Global Pandemic and Post-pandemic, Opportunities, and Challenges

تاریخ برگزاری: ۵ دی ماه ساعت ۱۰ صبح
محل برگزاری: دانشکده علوم پایه-سالن همایش ها

لینک شرکت بصورت مجازی:
http://meeting5.hsu.ac.ir/b/ham-3cu-cka