مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه با همکاری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در راستای برگزاری رویداد بهینه سازی موتورهای الکتریکی، با حمایت صنعت حامی شرکت ماشین الکتریکی جوین اقدام به برگزاری وبینار تخصصی با عنوان معرفی چالش های موجود در شرکت جمکو کرد.
در این وبینار تخصصی که با استقبال خوب اساتید و اعضای هیات علمی گروه های مهندسی برق، مکانیک و مواد و شیمی و همچنین صاحبان ایده و شرکت های دانش بنیان مواجه شد ، مدیریت محترم شرکت جمکو به بیان صریح چالش های موجود در شرکت پرداخت و از تمامی اهل فن و متخصص دانشگاهی جهت مشارکت در رفع این چالش ها دعوت کردند .مدیر شرکت جمکو  دکتر رشیدی با بیان صریح چالش ها از همکاری اعضا هیات علمی دانشگاه تقدیر و تشکر کرد.
در این بین مدیریت شرکت جمکو ضمن اعلام حمایت های معنوی از ارایه ایده های کاربردی متذکر شدن که از ایده های کاربردی و شرکت های توانمند حمایت ویژه ای خواهد شد . من جمله اختصاص مبلغ بیست میلیون تومان به ایده های برتر و کاربردی در زمینه حل چالش های مطرح شده است که به نفرات اول تا پنجم شرکت کننده در رویداد تعلق خواهد گرفت و همچنین جهت به بار نشستن ایده ها و کاربردی شدن آنها امکانات و تجهیزات و حتی فضای فیزیکی مناسب در اختیار صاحبان ایده های برتر قرار خواهد گرفت.
همچنین مقرر شده است دومین وبینار تخصصی با عنوان «پرسش، پاسخ و توسعه ایده ها در راستای رویداد مرکز آفرینی و نوآوری دانشگاه در تاریخ ۲۵ بهمن ماه با حضور کارشناسان فنی شرکت ماشین های الکتریکی جوین برگزار شود.

سایت رویداد بهینه سازی موتورهای الکتریکی(کلیک کنید)