وبینار سه طریق زندگی، فلسفه و هنر
پروفسور رضا مقدسی از استرازبورگ

سه شنبه ۲۴ فروردین، ساعت ۳

meeting5.hsu.ac.ir/b/ali-fdd-a9w