وبینار با موضوع

New Opportunities in Sustainable Nano Materials ” 

با حضور پروفسور سابو توماس، استاد دانشگاه مهاتما گاندی هند

meeting5.hsu.ac.ir/b/ali-fdd-a9w