با اعلام دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری در جمع دانشگاه هایی قرار گرفت که مجوز تدوین و بازنگری برنامه های درسی را خواهد داشت.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری با اعلام این خبر گفت: آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه های واجد شرایط وابسته به وزارت علوم به منظور حرکت در جهت نهادینه کردن مشارکت دانشگاه ها در مدیریت آموزش عالی، تمرکز زدایی و ارتقای کیفیت آموزش عالی در خصوص به اجرا گذاشته شده است.

دکتر محمدرضا معین فرد افزود: اجرای این تفویض اختیار در دانشگاه حکیم سبزواری پس از راه اندازی شورای برنامه ریزی درسی در دانشگاه صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به وظایف شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه حکیم سبزواری اظهار داشت: بازنگری، حذف، ادغام، جایگزینی و تغییر دروس رشته‎های  موجود و نیز در صورت نیاز تغییر نام برخی رشته‎ها در چارچوب آیین نامه‎های آموزشی دوره‎های تحصیلی مصوب شورای عالی برنامه‎ریزی، بررسی و اظهارنظر در نحوه تنظیم برنامه‌های درسی دانشکده‌ها و مؤسسات وابسته به دانشگاه، نظارت بر محتوای دروس ارائه شده توسط اعضای هیأت علمی به دانشجویان و همکاری در برگزاری کارگاه‌های آموزشی تدوین طرح درس و بهبود کیفیت تدریس از وظایف شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه است.

وی ادامه داد: ایجاد بانک اطلاعاتی طرح درس‌ها و طرح دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی دانشگاه، بررسی طرح درس‌ها و ارائه بازخورد جهت اصلاح اشکالات موجود، نظارت بر اجرای برنامه‌های درسی و ارزشیابی، نظارت بر تدوین برنامه‌های درسی در سطح گروه‌‎های آموزشی، همکاری با سایر دانشگاه‌ها در خصوص برنامه‌ریزی درسی، نظارت و در صورت لزوم مشارکت در ایجاد هر گونه تغییر در برنامه‌های درسی رشته‌های مختلف و نظارت بر تدوین مقررات و برنامه‌های درسی رشته‌های مختلف از دیگر وظایف این شورا خواهد بود.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه  اظهار داشت: اهداف شورای برنامه ریز ی درسی دانشگاه حکیم سبزواری در راستای هماهنگی با سیاست های وزارت علوم، انطباق هر چه بیشتر برنامه های درسی با نیازهای جامعه، نهادینه کردن برنامه ریزی درسی در دانشگاه ها و روزآمد شدن برنامه ها با توجه به تحولات بشری و تناسب بیشتر برنامه های درسی با امکانات و توانمندی های دانشگاه ها خواهد بود.

دکتر معین فرد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این اختیارات تنها به دانشگاه هایی که از لحاظ سطح کیفی آموزشی و توانمندسازی دانشجویان در سطح بالایی قرار دارند اعطا می شود، قرار گرفتن دانشگاه حکیم سبزواری در جمع دانشگاه هایی که حق تدوین و بازنگری برنامه های درسی را دارند نشان دهنده ارتقای سطح دانشگاه از سوی وزارت علوم است.