ورود دانشگاه تهران به عنوان حامی کنگره سربداران

دانشگاه تهران در برگزاری کنگره بین المللی سربداران با دانشگاه حکیم سبزواری همکاری می کند.

بر اساس رایزنی های به عمل آمده توسط دبیر کنگره سربداران با مراکز علمی و دانشگاهی، مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران حمایت خود را از برگزاری این کنگره اعلام داشت. در همین راستا دکتر مجید وحید رئیس مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران طی مکاتباتی با دکتر حدادنیا رئیس دانشگاه حکیم سبزواری و دبیر کنگره، همکاری و حمایت مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از کنگره سربداران را اعلام کرد.