یکشنبه، نوزدهم آذرماه ۱۴۰۲، موزۀ دانشگاه حکیم سبزواری، میزبان نشستی پژوهشی، از جنس مطالعات میان‌رشته‌ای بود. این نشست پژوهشی که با همت انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی و پشتیبانی معاونت فرهنگی، انجمن ایران‌شناسی ایران (شعبۀ خراسان رضوی)، انجمن ترویج زبان و ادب فارسی(شعبۀ خراسان) برگزار می‌شد، سخنرانان به بررسی پیوندهای ادبیات و نگارگری ایرانی پرداختند. این گردهمایی، دومین نشست از سلسله‌نشست‌های پژوهشی مطالعات میان‌رشته‌ای هنر و ادبیات ایرانی بود و با استقبال درخور توجه دانشجویان و استادان مواجه شد. سخنرانان این نشست، دکتر حسن دلبری (مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی)، دکتر محمودرضا سلیمانی (مدیر موزۀ دانشگاه حکیم سبزواری) و سرکار خانم زهره طاهر (پژوهشگر هنر در دانشگاه الزهرا) بودند. همچنین حاضران از آثار نگارگری، هنرمند برجستۀ این حوزه سرکار خانم مریم خسروی بازدید کردند و ایشان برای دانشجویان و استادان، از تجربیات و دستاوردهای خود در این زمینه سخن گفت.