مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری

با همکاری مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری ریاست جمهوری برگزار می کند:

وبینار بازیابی قدرت در سیستم های تبرید تراکمی

سخنران علمی: دکتر سید بنیامین علوی، محقق پسادکتری مهندسی مکانیک و صنعت دانشگاه روم

چهارشنبه ۴ تیرماه

ساعت ۱۱/۳۰