دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند:

ویدئو کنفرانس با موضوع ” جذب گرنت پژوهشی بین المللی Horizon2020

سخنران: دکتر بنیامین علوی، محقق دانشگاه روم ۳

یکشنبه ۵اسفندماه، ساعت ۱۲

سالن همایش های بین المللی بیهقی