گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری،
با همکاری انجمن ایران شناسی( شاخه خراسان رضوی)، انجمن ترویج زبان وادب فارسی ایران( شعبه خراسان) و بنیادفرهنگی زنده یاددکتر علوی مقدم برگزار می کنند:
به مناسبت ۲۵ فروردین، روزملی بزرگداشت عطار نیشابوری

با سخنرانی دکترحسن دلبری( عضو هیات علمی گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری:
🌺 سی مرغ درقاف🌺
دبیر نشست و سخنران:
خانم مریم بخشایش( دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی دانشکاه حکیم سبزواری):
🌸نگاهی به روش شناسی تطبیقی عرفان عطار نیشابوری ( باتکیه بر مفاهیم عرفانی در آثار عطار نیشابوری و یان فان رویسبروک)🌸
شنبه ۲۷ فروردین۱۴۰۱
ساعت۹شب
لینک پیوندی:
meeting5.hsu.ac.ir/b/hak-ktd-vwg