پانزدهمین خبرنامه تصویری دانشگاه حکیم سبزواری

🔸هفتم لغایت نوزدهم خردادماه ۱۴۰۱

(روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری)

 

http://hcloud.hsu.ac.ir/index.php/s/ELiemlhevJIHshH