گالری عکسهای پاییزی دانشگاه حکیم سبزواری

عکاسان: محمدرهنما، سید علی سید الحسینی و روح الله میزرایی دانشجویان  دانشگاه حکیم سبزواری