در سی و سومین جلسه شورای مرکز رشد، توسعه و انتقال فناوری دانشگاه حکیم سبزواری، اعضای این شورا پس از بررسی طرح ها و درخواست های مطرح شده با پذیرش دو واحد فناور در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری موافقت شد.

به گزارش مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری این دو واحد فناور با ایده های محوری طراحی و ساخت گلخانه مدرن هوشمند نسل چهارم و سایت ترسیم الگو آنلاین لباس دو واحدفناوری بودند که در این نشست با ورود آنها به مرکز رشد موافقت شد.