در بیست و سومین جلسه شورای مرکز رشد با پذیرش دو واحد فناور در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکم سبزواری موافقت شد.
به گزارش مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری این دو واحد فناور با ایده های محوری تولید نانو ذره اکسید روی و ژئوپارک کارآفرین و فناورانه در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری پذیرش شدند.
گفتنی است ایده ژئوپارک کارآفرین و فناورانه در صورت ثبت شرکت اولین ژئو پارک شرق کشور را در سبزوار به ثبت می رساند.