در سی و یکمین جلسه شورای مرکز رشد با پذیرش دو واحد فناور در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری موافقت شد.

به گزارش مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری این دو واحد فناور با ایده های محوری تولید و بومی سازی فراورده های زیستی با فناوری های روز و  تولید بخاری اتوماتیک ماهور با قابلیت کنترل غلظت گازهای آلاینده در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری پذیرش شدند.