مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری  از پذیرش دو واحد فناور جدید در این مرکز خبر داد.

دکتر رضا سهیلی  فرد در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اعلام این خبر، گفت: در دوازدهمین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری با استقرار دو واحد فناور جدید به نامهای ˈشرکت “مزرعه مروارید دشت جوین” و همچنین شرکت “هوشمند سازان علم و صنعت حکیم “جهت ورود به دوره رشد مقدماتی موافقت شد.Soheili-Mechanics
وی با اشاره به اینکه  پذیرش این شرکت ها با هدف حمایت از واحدهای فناور مبتنی بر دانش صورت گرفت، افزود: شرکت “مزرعه مروارید دشت جوین” با ایده محوری “فرآوری گیاهان دارویی ارگانیک با استفاده از فناوری های نوین” و همچنین شرکت “هوشمند سازان علم و صنعت حکیم ”  با ایده محوری “طراحی و ساخت دستگاه های بارگذاری و خواص مکانیکی مواد”در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری پذیرش شده اند.

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه همچنین افزود:  در این جلسه سه شرکت مستقر در مرکز  به ارایه دستاوردهای خود در زمان حضور در مرکز پرداختند.