پذیرش سه واحد فناور جدید در مرکز رشد دانشگاه

هفتمین جلسه شورای مرکز رشد با حضور اعضای شورا در محل مرکز رشد واحدهای فناور برگزار گردید.

در این جلسه سه واحد فناور متقاضی استقرار در مرکز رشد به ارائه حضوری ایده های محوری خود پرداخته و مجوز حضور در دوره رشد مقدماتی را اخذ نمودند.

این سه واحد فناور شامل هسته فناور آقای دکتر مجید مومنی مقدم عضو هیات علمی گروه زیست شناسی با ایده محوری “تولید آنزیم نوترکیب آمیلاز با استفاده از سیستم بیان پروکاریوتی” با کاربرد در صنایع غذایی، شرکت پارس پاکان بیهق با ایده محوری “ساخت دستگاه کمپوستر” با قابلیت تبدیل زباله به کود آلی” و هسته فناور آقای مهندس کاظم علی آبادی عضو هیات علمی گروه جغرافیا با  ایده محوری “سیستم اطلاعات مکانی (GIS)” با کاربرد دستیابی به اطلاعات جغرافیایی منطقه می باشند.