پنج هسته دانشجویی نوآور جدید به جمع هسته های نوآور مرکز کارافرینی و نوآوری دانشگاه پیوستند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در دومین جلسه داوری ایده های هسته های نوآور، پنج تیم دانشجویی از ایده خود دفاع کردند که پس از بررسی داوران، هر پنج تیم مجوز استقرار در مرکز را اخذ و موفق به جذب حمایت چهل میلیون ریالی پارک شدند.

این جلسه داوری یکشنبه چهارم تیرماه با حضور داوران داخلی و سه داور خارجی از پارک علم و فناوری خراسان رضوی به میزبانی مرکز کارآفرینی برگزار شد.

لازم به یادآوری است دو تیم دانشجویی در راستای کار خود از حمایت و راهنمایی اساتید رشته خود برخوردار بودند .

سایت مدیریت نوآوری و کارآرفرینی