در چهل و دومین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری با پذیرش یک واحد فناور جدید موافقت شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه این واحد فناور با ایده محوری تهیه فتوکاتالیست مبتنی بر اکسید تنگستن برای تبدیل گاز نیتروژن به آمونیاک و تولید کود سولفات آمونیوم در دوره رشد مقدماتی در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری پذیرش شد.

همچنین در این جلسه با ورود شرکت فردید الکترونیک افرای به دوره رشد موافقت شد.