در چهل و چهارمین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری با پذیرش یک واحد فناور جدید موافقت شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این جلسه شرکت پردازش سیر آفاق با ایده محوری طراحی سامانه جامع حراست با نام رصد در دوره رشد مقدماتی در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری پذیرش شد.
همچنین در این جلسه با ورود شرکت گسترش صنایع پزشکی حکیم اسرار با ایده محوری ساخت تجهیزات پزشکی به دوره رشد به دوره رشد موافقت شد.