یک واحد فناور جدید و یک واحد نوآور جدید در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری پذیرفته شده اند.

 به گزارش روابط عمومی، در جلسه ۴۱ شورای مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری با حضور یک واحد فناور جدید با ایده محوری “پایداری سه ارزش والای انسان ایرانی مسلمان یعنی طبیعتی پایدار، هویتی پویا،هنری بالنده وسفری سازنده”و یک واحد نوآور جدید با ایده  “تولید و ساخت دستگاه جوجه کشی(انکیباتور)”در دوره رشد مقدماتی موافقت شد.

 گفتنی است هم اکنون ۳۳ واحد فناور و نوآور در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری مشغول به فعالیت هستند.