پرسشنامه آنلاین نیاز سنجی مهارت های اجتماعی دانشجویی

🔺دانشجوی گرامی
سلام علیکم

🔺پرسشنامه حاضر به منظور شناسایی، اولویت بندی و نیازسنجی مهارت های اجتماعی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری تهیه شده است.

🔺آگاهی از نظرات شما، زمینه برنامه ریزی هر چه بهتر را برای مسئولین دانشگاه فراهم می آورد.

🔺 پیشاپیش از همکاری و مشارکت سازنده ی شما دانشجوی فرهیخته صمیمانه سپاسگزاری می نماییم.

https://survey.porsline.ir/s/Lraxpr5M

روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری