پروژه تیم  پژوهشگران دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری به سرپرستی دکتر شهاب عباس زاده دانشیار گروه مهندسی معماری طرح برگزیده مسابقه بین المللی بنیاد معماری – آینده پژوهی ژاک روژری (Sea-level rise، سال  ۲۰۲۱، فرانسه) شد.

 

دکتر شهاب عباس زاده در خصوص این خبر به روابط عمومی دانشگاه گفت: پروژه تیم ما در این مسابقه بین المللی  با نام جزیره خوشه ای شناور تکامل پذیر در خصوص طراحی جزیره شناور شف در بوشهر برای ۱۰۰ سال آینده بود که به عنوان طرح برگزیده مسابقه بین المللی بنیاد معماری – آینده پژوهی ژاک روژری (Sea-level rise، سال  ۲۰۲۱، فرانسه) انتخاب شد.

دکتر عباس زاده افزود: اعضای تیم این پروژه را حسین قاسمیان دانشجوی کارشناس ارشد معماری دانشگاه حکیم سبزواری و فرخنده آرمین تشکیل داده بودند و سرپرستی تیم بر عهده بنده بود.

وی در ادامه ضمن سپاس از تیم طراحی به این نکته مهم پرداخت  و گفت: اگر  اساتید بتوانند دانشجویان تحصیلات تکمیلی را حمایت نموده و به خودباوری برسانند این ظرفیت و پتانسیل عطیم جوانان قابلیت خلق اتفاقات شگرف و مبارکی را برای داشگاه دارا است.

 دانشیار گروه مهندسی معماری دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به سابقه برگزاری این مسابقه  بین المللی و بنیاد ژاک روژری،  افزود: بنیاد ژاک روژری در فرانسه هر ساله مسابقات بین المللی در حوزه معماری – آینده پژوهی را در سه عرصه زندگی در فضا، زندگی در زیر اقیانوس ها و زندگی در سطح دریا، برای تقویت کارآفرینی، برانگیختن آگاهی و ایجاد رابطه جدید بین انسان و محیط طبیعی برگزار می کند.

دکتر عباس زاده با اشاره به اینکه این بنیاد به تعهد نسل جوانی که مشتاق دیدار با محیط‌ زیست و احترام به آن، با نگاه به آینده ای روشن هستند، ارزش قائل است، اظهار داشت هدف این بنیاد هم افزایی و شبکه سازی مفید به منظور کمک به اجرای پروژه های برگزیده از طریق هماهنگ سازی و گردآوری یک شبکه چند رشته ای از بزرگترین متخصصان بین المللی می باشد.

وی ادامه داد: موضوعات مورد استقبال در مسابقات سالیانه این بنیاد، پیرامون چالش های قرن و ساختن جهان فردا با رویکرد معماری تاب آور و یک بیان هنری و معمارانه بدیع می باشد و مسابقات بنیاد یک پایگاه داده در سراسر جهان از چندین هزار پروژه رویایی ایجاد کرده است. که هر ساله رشد کرده و منبع چند رسانه ای منحصر به فردی را برای کمک به نسل معماران خوش فکر و آینده پژوه در ساخت دنیای فردا فراهم می کند.

این پژوهشگر ضمن تشریح  طرح ارائه شده در جشنواره  افزود: روند طراحی با خوانش معماری با ارزش بستر،  ما را به تیپ هایی از خانه رساند. هر خانه عملکردی مستقل دارد و در کنار چند هم تیپ دیگر با کمک تکنولوژی و نیروی مغناطیسی تشکیل واحد همسایگی می دهد. میدان ها، فضاهای جمعی و چند عملکردی مکان رخدادها را شکل می دهند.

دکتر عباس زاده افزود: شناوری این مکان ها باعث می شود دهکده مانند یک موجود زنده رفتار کند. قابلیت تامین امنیت و نیازهای اقتصادی و فرهنگی و ایجاد حیات تعاملی در مکان رخدادها از مهاجرت اقلیمی و نابودی زیستگاه جلوگیری و مکانی پایدار ایجاد می کند.