پروژه طراحی دکتر حسن استاجی، رئیس دانشکده معماری و شهرسازی و عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در اولین مسابقه طرح نمای برتر در ساخت و سازهای شهر سبزوار سال ۹۹ که توسط شهرداری و سازمان نظام مهندسی سبزوار و کمیته ی سیما و نمای شهری برگزار شد، عنوان طرح برتر مسابقه را کسب کرد.