در پنجاهمین جلسه شورای مرکز رشد با ورود هسته فناور ویرا با ایده محوری مانیتورینگ و پایش اطلاعات در الکتروموتورها به دوره رشد مقدماتی موافقت شد.
 در این جلسه  از اعضای قبلی شورای مرکز رشد توسط رئیس دانشگاه تقدیر شدو اعضای اولین شورای فناوری مرکز رشد دانشگاه معرفی شدند..