پنجمین نشست هیأت امنای دانشگاه حکیم سبزواری در دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حضور اکثر اعضا در تاریخ ۱۱ آبان برگزار شد.

    

طی این جلسه در رابطه با موضوعات مطرح شده بحث و بررسی انجام و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.