پنجمین همایش دانشگاه،تکنولوژی و توسعه ملی(گرامی داشت روز مهندس) به همراه نمایشگاه جانبی این همایش در دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد.

[foogallery id=”4408797″]