پنجمین گردهمایی تخصصی از مجموعه سخنرانی های علمی مرکز ECEE دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری با عنوان مخابرات سیار، دوشنبه ۱۶اسفند ساعت ۱۲
در سالن همایش دکتر هنربخش، دانشکده مهندسی برگزار شد.