در پژوهش محققان دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری “تغییرات مکانی- زمانی الگوهای حرارتی شهر شیراز با استفاده از تصاویر ماهواره ای” بررسی شد.

نتایج این پروژه ی پژوهشی که توسط دکتر رحمان زندی، دکتر یعقوب زنگنه و دکتر مختار کرمی اعضای هیات علمی و دکتر مریم خسرویان محقق پسادکتری دانشگاه حکیم سبزواری به انجام رسید، در نشریه ی معتبر

The Egyptian Journal of Remote Sensing & Space Sciences

چاپ شده است. این نشریه از نشریات برتر  و Q1 حوزه جغرافیا، محیط زیست و سنجش از دور؛ دارای ضریب تاثیر ۶٫۳۹ و جزء ده درصد برتر در حوزه ی سنجش از دور می باشد.

محققین در خصوص این پژوهش به روابط عمومی دانشگاه گفتند: تحلیل تصاویر ماهواره ای شهر شیراز از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۲۲ مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج نشان می دهد که گسترش فیزیکی شهر و از بین بردن پوشش گیاهی طبیعی سبب افزایش جزایر حرارتی و دماهای فوق العاده گرم در اکثر مناطق شهری شده که در نهایت موجب افزایش تبخیر و کاهش منابع آب شده است که در آینده با خطر جدی بحران آب روبرو خواهد شد.

نتایج حاصل از پژوهش مذکور می تواند در امر توسعه و برنامه ریزی شهری مفید واقع شود. این تحقیق در راستای اهداف سازمان ملل جهت توسعه پایدار شهرها تا سال ۲۰۳۰ می باشد.

 گفتنی است این پژوهش کاندیدای دریافت جایزه برتر تحقیقات بین المللی در حوزه علم، بهداشت و مهندسی شده است.

لینک دسترسی مقاله:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110982322000965