مقاله  حاصل از پژوهش مهندس سیدحسن حجی آبادی و دکتر علی خوش سیما، اعضای هيات عملي گروه مهندسي نفت دانشگاه حكيم سبزواري با پژوهشگران دانشگاه Adelaide استراليا، دانشگاه صنعتي شريف، و دانشگاه شيراز، با عنوان”اثر نانوذارت سیلیکایی بهبود یافته سطحی بر خصوصیات سیالات حفاری و آسیب سازند” در مجله معتبر بین المللی

“Journal of Petroleum Science and Engineering”

  با IF=2.886  و رتبه بندی علمی Q1، پذيرفته و منتشر شد.

 در این مقاله تاثیر تغییرات سطحی اعمال شده بر نانوذرات سیلیکا (به منظور تغییر خصوصیات آبدوستی) بر بهبود خصوصیات رئولوژی گل های حفاری امولسیون معکوس و کاهش آسیب های سازندی محتمل در طول عملیات حفاری با تکیه بر دانش تصویربرداری از محیط متخلخل (Imaging analyzing methods) مورد بررسی قرار گرفته است.

 لینک دسترسی به این مقاله:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920410520306306?dgcid=author