حسن محرابی،معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش سبزوار در نامه ای  از رئیس، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و عوامل اجرایی برگزاری آزمون ۹۷ در دانشگاه حکیم سبزواری بابت اجرای بسیار خوب و هماهنگ این آزمون تقدیر و تشکر نمود.