پیام دبیران بیست و پنجمین سمینار جبر ایران:

حمد و سپاس بی کران خداوندی را سزاست که زلال معرفـت را در جویبـار علـم و دانش روان ساخت و این توفیق را نصیب دانشگاه حکیم سبزواری نمود تـا بـا اسـتفاده از همراهی انجمن ریاضی ایران بار دیگر مجری و برگزارکننـده سـمینار جبـر بـوده و در راه اجرا و مدیریت بیست و پنجمین سمینار از سلسله سمینارهای جبر که ربـع قـرن قـدمت دارد، گام بردارد و بتواند خدمتی موثر به دانش پژوهان و فرهیختگان ریاضـیات بنمایـد تـا با استفاده از هم اندیشی و آگاهی از تلاش هـای دیگـر همکـاران، زمینـه رشـد و بالنـدگی هرچه بیشتر ریاضیات در سایۀ کوششهای مستمر همکاران و نخبگان فراهم شود. هدف ما این است که استادان و دانش جویان محقق در حوزه جبر بتوانند آخـرین یافته های علمی خود را به منظر صاحب نظران گذاشته و سبب تشویق محققین گردند. با عنایت پروردگار این امر مهم با استقبال بی نظیر علاقه مندان روبرو شـد و امیـد است باعث غنای هرچه بیشتر سمینار گردد . اکنون فرصت را مغتنم دانسته و ضمن تشکر از حسن نظر و حمایت های بی دریغ ر یاست محتـرم دانـشگاه، از همکـاران عزیزمـان در کمیته علمی که زحمت داوری مقالات را به صورت اینترنتی و حضوری عهده دار شده و ما را در این مهم یاری نمودند تشکر ویژه داریم. بر خود فرض می دانیم از زحمات عوامل کمیته اجرایی و همه عزیزانـی کـه مـا را در برگزاری هرچه بهتر این گردهمایی یاری کردند تشکر نماییم. در انتها توفیق روز افزون تمام دست اندرکاران، برنامه ریزان، مجریان، پژوهشگران و شرکتکنندگان ارجمند را از درگاه احدیت خواستاریم.

اعظم پورمیرزایی
دبیر اجرایی سمینار
علی اکبر استاجی
دبیر علمی سمینار
غلامرضا مقدسی
دبیر سمینار