دکتر جواد حدادنیا رئیس دانشگاه حکیم سبزواری پیامی را به بیست و پنجمین جبر صادر کرد. متن پیام رئیس دانشگاه بدین شرح است.

پیام رئیس  دانشگاه حکیم سبزواری به

«بیست و پنجمین سمینار جبر ایران»

 «و خدا در ابتدا عدد را آفرید ». شاید این جمله بر پایهی نگرشی شاعرانه و مبتنـی براحساس و عاطفه شخصی دوستدار ریاضـیات گفتـه شـده باشـد، امـا در ایـن کـه تمـام آفرینش از ریزترین ذرات ناشناخته و شناخته شده، تا بزرگ ترین ابر کهکشان های پیـدا و ناپیدا براساس رابطه ای ریاضی گونه در چرخش هستند، هیچ تردیدی نیست . امروزه بـرای شناخت گوش های از این همه عظمت در دنیای دانش و پژوهش، گام های فراوانی برداشـته میشود. از آن میان، برگزاری سمینار هایی از این دست، می تواند در راهنمایی قطره هـایی از دریای ناشناخته خلقت تأثیر فراوانی داشته باشد. سمینار جبر ایران که در دانشگاه حکیم سبزواری برای دومین بار برگزار می شود و از نظر اعتبار پژوهشی در نوع خود، دومین رویداد ریاضی بزرگ کشور مـی باشـد، فرصـتی است مناسب برای تبادل نظرها و هم افزایی اندیشه هایی که در این حوزه ی علمـی تـلاش میکنند. اینجانب ضمن اظهار شادمانی از برگزاری ایـن اتفـاق بـزرگ علمـی در دانـشگاه حکیم سبزواری از دست اندرکاران سمینار تقدیر و تشکر می نمایم و امیـدوارم در سـایه ی این تلاش همه جانبه، شاهد نتایجی ارزشمند باشیم و گامی مؤثر در ارتقای مدارج علمـی منطقه و کشور برداریم. با امید شادکامی و بهروزی

دکتر حدادنیا

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری