رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باز آفرینی بافتهای ناکارآمد شهری گامی اساسی برای تحقق اهداف عدالت اجتماعی و توسعه پایدار شهری است که در جهت کاهش مشکلات موجود و ارتقای کیفیت زندگی در شهرها مطرح است.

علی لاریجانی روز چهارشنبه در پیامی به همایش ملی بررسی تجارب باز آفرینی شهری در سبزوار افزود: باز آفرینی بافتهای ناکارآمد شهری یکی از بسترهای تبلور اقتصاد مقاومتی با مشارکتهای مردمی و بخش غیردولتی در شهرهاست.

وی ادامه داد: امروزه بخش قابل توجهی از بافتهای قدیمی و حاشیه ای شهرها چهره و سیمای مناطق را به وضعیتی نامطلوب و تاسف برانگیز تبدیل کرده است و در صورت عدم اتخاذ سیاستها و تدابیر جدی و سریع مدیریتی تحقق توسعه پایدار شهری غیرممکن خواهد بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این پیام آورده است: برای ساماندهی بافتهای مذکور اتخاذ سیاستها و راهبردهای واقع بینانه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی در راستای تجدید حیات آنها سرنوشت ساز خواهد بود و این همایش می تواند بستری برای ارائه راه حل این مشکلات باشد تا از گسترش این مسائل به سایر نقاط شهری در کشور جلوگیری شود.

لاریجانی افزود: با توجه به این که انجام برنامه های بازآفرینی شهری به توسعه شهرها، ارتقا کیفیت زندگی شهری، مشارکت شهروندی، محله گرایی، هویت گرایی و در نهایت توسعه پایدار شهری و منطقه ای کمک می کند ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: همایش حاضر می تواند گامی در جهت کمک به ارائه راهکارهای نظری بازآفرینی شهری و تحقق اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران در حوزه مدیریت و برنامه ریزی شهری کشور باشد تا تحقق مولفه های توسعه پایدار شهری و منطقه ای که دغدغه همه متخصصان، مدیران و برنامه ریزان شهری کشور است را تسهیل کند.

لاریجانی افزود: برگزاری این همایش با تاکید بر تجربه سبزوار، در واقع فرصت مغتنمی در جهت بهره مندی از تجربیات و نقطه نظرات تمامی کارشناسان و صاحبنظران در امر باز آفرینی شهرها و تدوین نقشه راه در این بخش است.