در پژوهش مشترک دکتر مهدی دشت بیاض، عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری با دانشگاههای صنعتی قوچان و آزاد شاهرود روش های مختلف ذخیره سازی برق تولیدی از نیروگاه های بادی و بهینه سازی ایستگاه های سوخت گیری هیدروژن بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه نتایج این پژوهش مشترک به چاپ دو مقاله معتبر بین المللی منتهی شد. در مقاله اول که در مجله معتبر Energy Conversion and Management باIF= 7.181 و جزو ۱۰% مجلات برتر حوزه انرژی چاپ شده است به کمک آنالیز Emergy به بررسی روش های مختلف ذخیره سازی برق تولیدی از یک نیروگاه بادی شامل روش ذخیره سازی هوای فشرده (CAES)، ذخیره سازی هوای مایع (LAES) و روش ذخیره سازی هیدروژن (HES) می باشد.

همچنین در مقاله دوم نیز که در مجله معتبر International Journal of Hydrogen Energy باIF=4.084 چاپ شده است بهینه سازی ایستگاه های سوخت گیری هیدروژن مورد بررسی قرار گرفت.

عناوین و لینک مشاهده مقالات در ادامه ارائه شده است:

مقاله اول:

Comprehensive comparison on the ecological performance and environmental sustainability of three energy storage systems employed for a wind farm by using an emergy analysis

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890419304339

مقاله دوم:

Hydrogen refueling process from the buffer and the cascade storage banks to HV cylinder

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360319919318531