دکتر مهدی دیمی دشت بیاض عضو هیات علمی گروه مکانیک موفق به چاپ دو مقاله در۱۰%مجلات برترودارای رتبهQ1 شد.

مقاله اول با عنوان:

An energetic and economic analysis of power productive gasexpansion stations for employing combined heat and power

که در مجله Energy به چاپ رسید به ارائه روشی مبتنی بر آنالیز ترمواکونومیک با هدف انتخاب ایستگاههای تقلیل فشار مناسب اجرای همزمان سیستم CHP و توربین انبساطی می پردازد.

همچنین در مقاله دوم با عنوان:

Exergy analysis and Entropy generation of a Reciprocating Compressor applied in CNG stations carried out on the basis Models of Ideal and Real Gas

که در مجله Applied Thermal Engineering چاپ گردید به بهینه سازی هندسی و بهبود عملکرد کمپرسورهای مورد استفاده در ایستگاههای CNG پرداخته است.

لازم به ذکر است که دکتر دیمی دشت بیاض ۴۵ مقاله در مجلات ISI و ISC به چاپ رسانده است که ۸ مقاله آن در مجلات ۱۰% برتر بوده است. همچنین وی هم اکنون مشغول انجام ۴ پروژه ارتباط با صنعت می باشند