مقاله استادیار و عضو هیات علمی دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری در مورد “مطالعه ترمودینامیکی سیستم های حاوی سورفکتانت های غیر یونی به کمک معادله حالت PC-SAFT ” در مجله ی معتبر بین المللی  Journal of Molecular Liquids  با ضریب تاثیر IF= 2.74 و رتبه Q1 به چاپ رسید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، مقاله دکتر علی خوش سیما، استادیار و عضو هیات علمی دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری با عنوان
“Modeling study of the phase behavior of mixtures containing non-ionic glycol ether surfactant
در مجله معتبر بین المللی  Journal of Molecular Liquids با IF=2.74  که در رتبه بندی نشریات علمی دارای رتبه Q1 است، به چاپ رسیده است.
دکتر خوش سیما در گفتگو با روابط عمومی گفت: این مقاله با موضوع مطالعه خواص سیستم های میکروامولسیونی حاوی سورفکتانت های غیریونی گلایکول اتری، به کمک معادله حالت PC-SAFT که در حال حاضر قویترین معادله حالت محسوب می شود نوشته شده است.
عضو هیات علمی دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه افزود: “به دلیل تشکیل مایسل و نانو ساختارها در سیستم های کمپلکس حاوی سورفکتانت، مدلسازی ترمودینامیکی این سیستم ها کاری دشوار است. به همین دلیل باید از معادله حالتی استفاده شود که بتواند تشکیل نانوساختارها و تجمعات مولکولی (Association) را در نظر بگیرد. در این مقاله سیستم های خالص، دوتایی و سه تایی حاوی سورفکتانت، مواد قطبی، غیر قطبی و کربن دی اکسید مورد مطالعه قرار گرفته است.
گفتنی است، دکتر علی خوش سیما استادیار و عضو هیات علمی  دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری می باشد از ابتدای سال ۹۴ فعالیت خود را در دانشگاه حکیم سبزواری آغاز نموده است.