مقاله استادیار و عضو هیات علمی دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری در مورد ” مطالعه ترمودینامیکی و رئولوژیکی نانوساختارهای سیستم حاوی روغن ریپ، اتانولوتروپ و اتانول جهت فرموله کردن بیوفیول ” در مجله ی معتبر بین المللی FUEL که معتبرترین مجله مهندسی نفت است، به چاپ رسید.

photo_2016-12-04_07-41-24
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، مقاله دکتر علی خوش سیما، استادیار و عضو هیات علمی دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری با عنوان
Pre-formulation of biofuels: Kinematic viscosities, low-temperature phase behaviour and nanostructuring of ethanol/“ethanolotrope”/rapeseed oil mixtures”
در مجله معتبر بین المللی FUELبا IF=4.14 که در رتبه بندی نشریات علمی دارای رتبه Q1 است، به چاپ رسیده است.
دکتر خوش سیما در گفتگو با روابط عمومی گفت: این مقاله با موضوع مطالعه خواص نانوساختارها با همکاری پروفسور Werner Kunz استاد دانشگاه Regensburgکشور آلمان نوشته شده است.
عضو هیات علمی دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه افزود: “یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به مطالعه میکروامولسیون‌ها، تشخیص انتقال نوع میکروامولسیون از قطبی در غیرقطبی (W/O) به غیرقطبی در قطبی (O/W) و بالعکس است. مبحث دیگر، نحوه اندازه‌گیری و مدلسازی قطر ذرات تشکیل دهنده میکروامولسیون است. این اندازه‌گیری به همراه مدلسازی این امکان را میسر می‌سازد که فرض کروی بودن ذرات تشکیل دهنده میکروامولسیون مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.”
آقای دکتر خوش سیما خاطرنشان کرد: “در این مقاله، با هدف ساختار شناسی میکروامولسیون‌ها، ساختار و ناحیه تغییر نوع میکروامولسیون به کمک روش های پراکندگی نور دینامیک (DLS)، پراکندگی نور استاتیک (SLS)، کانداکتیویتی و پراکنش اشعه ایکس (SWAXS) مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به کمک این آزمایش‌ها، رفتار فازی و نقاط بحرانی سیستم حاوی روغن ریپ، اتانولوتروپ و اتانول جهت فرموله کردن بیوفیول در دماهای مختلف و شرایط ترمودینامیکی متفاوت بررسی شده است”.
گفتنی است دکتر علی خوش سیما استادیار و عضو هیات علمی گروه نفت دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری می باشد از ابتدای سال ۹۴ فعالیت خود را در دانشگاه حکیم سبزواری آغاز نموده است.