مقاله با  IF:۹.۷۸ توسط دانشجوی دکتری رشته آب و هواشناسی شهری دانشگاه حکیم سبزواری، در مجله معتبر بین المللی چاپ شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مقاله فاطمه میوانه دانشجوی دکتری آب و هواشناسی شهری با همکاری پژوهشگرانی از دانشگاه های موناش، کوئیزینلند، اوتاوا، هنگ کنگ، دانشگاه ملی تایوان، ناگاساکی تحت عنوان
Heat Wave and Mortality:A Multicountry, Multicommunity Study
در مجله معتبر Environmental Health Perspectives از انتشارات موسسه ملی سلامت محیط آمریکا چاپ شده است.این مجله دارای IF:۹.۷۸ بوده و جزو ۱۰ مجله برتر در زمینه مربوط می باشد. و دارای رتبهQ1در نشریات علمی است.
گفتنی است در این مقاله که با جدیدترین روش به بررسی ارتباط بین امواج گرمایی و مرگ و میر در  ۱۸ کشور پرداخته شده است، نشان داده شده است که درجه حرارت های بالا و امواج گرمایی اثرات و بار سلامتی زیادی به جا می گذارند. همچنین افرادی که در مناطق سرمایی و گرمایی معتدل زندگی می کنند در برابر امواج گرمایی حساسیت بیشتری دارند نسبت به افرادی که در مناطق گرم و سرد زندگی می کنند”
لینک مقالهhttps://ehp.niehs.nih.gov/ehp1026