مظفر اسماعیلی دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه حکیم سبزواری در پژوهشی مشترک با موسسه مواد لایبنیتز شهر ساربروکن آلمان موفق به ارائه روشی برای افزایش اثر باز چرخش اپتیکی در بر هم کنش پرتو لیزر با نانو کلوئید ها شد.

مظفر اسماعیلی دانشجوی کارشناسی فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری در شرح پژوهش خود به روابط عمومی دانشگاه گفت: در این روش با بکار گیری میدان الکتریکی خارجی و کمک به باز چرخش مولکولها یا نانو ذرات، کلوئید یا محلول تبدیل به محیطی با دو ضریب شکست می شود و تغییرات ضریب شکست با روش روبش زد (z-scan) اندازه گیری می شود.

وی افزود: این روش می تواند دریچه ای نو برای سنسورها و سویچر های نوری حساس به شدت نور و نیز محافظ های نوری چشم انسان باز کند.

اسماعیلی با اشاره به اینکه پژوهشهای یکساله اش با راهنمایی دکتر احسان کوشکی، عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری و مشارکت موسسه مواد لایبنیتز شهر ساربروکن آلمان انجام شده است، خاطرنشان کرد: نتایج این تحقیقات در قالب مقاله ای در ژورنال معتبر بین المللی OSA B  (Optical Society of America B ) که Q1 و دارای ضریب تاثیر IF=2.2 به چاپ رسیده است.

عنوان مقاله:

Enhancing optical re-orientation effect using external electric field in aluminum-doped zinc oxide nanocolloids

لینک مقاله:

https://www.osapublishing.org/josab/abstract.cfm?uri=josab-36-8-2148