مقاله دکتر محمدرضا امیریان عضو هیات علمی و مدیرگروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر بین المللی Higher Education Research and Development​ منتشر شد.

بر اساس گزارش دانشکده ادبیات و علوم انسانی  مقاله دکتر محمدرضا امیریان عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی با عنوان“Academic oral presentation self-efficacy: a cross-sectional interdisciplinary  comparative study”در مجلۀ JCR و معتبر بین المللی Higher Education Research and Development​ منتشر شد.