مقاله دکتر مهدی مهدی زاده، عضو هیئت علمی گروه آمار، با عنوان
Efficient body fat estimation using multistage pair ranked set sampling
در مجله Statistical Methods in Medical Research منتشر شد. این مجله با IF=3.953، جزء ۱۰ مجله برتر در زمینه آمار و احتمال بوده و دارای رتبه Q1 است.

در این مقاله، یک طرح نمونه گیری جدید پیشنهاد شده که در آن از اطلاع کمکی موجود در مورد واحدهای نمونه گیری برای استخراج نمونه از جامعه استفاده می شود. درصورتی که اندازه گیری متغیر مورد بررسی هزینه بر باشد، این روش نسبت به نمونه گیری تصادفی ساده اقتصادی تر است. کاربرد طرح معرفی شده در مسئله اندازه گیری میزان چربی بدن نشان داده می شود.
لینک مقاله: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0962280217720473