مقاله پژوهشی دکتر امید باغانی استادیار و عضو هیات علمی گروه ریاضی کاربردی دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر بین المللی منتشر شد.

این عضو هیات علمی دانشگاه در گفتگو  با روابط عمومی در این زمینه گفت:  مقاله تحقیقاتی بنده با عنوان

On fractional Langevin equation involving two fractional orders

در مجله بین المللی

Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation

به چاپ رسیده است.

دکتر باغانی با عنوان این مهم که نشریه Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation دارای ضریب تاثیر IF:2.866 بوده و در رتبه بندی نشریات علمی دارای رتبه Q1 است، افزود:. این در حالی است که متوسط ضریب تاثیر در رشته ریاضی کاربری MIF:0.828 می باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به  اینکه مقاله پژوهشی وی به بحث و بررسی یک معادله فیزیکی بنام معادله Langevin می پردازد، تصریح کرد: معادله Langevin از معادلات مهم فیزیک آماری است که برای تفسیر حرکت براونی یک ذره غوطه ور در یک مایع استفاده می شود. تاکنون توابع درگیر در این مساله را پیوسته و مشتق پذیر در نظر می گرفتند که این محدودیت زیادی را ایجاد می کند. در این مقاله با حذف این شرایط، زمینه برای ورود توابعی مانند تابع ضربه(دلتای دیراک) فراهم می شود.

صفحه اینستاگرام رسمی خبرگزاری دانشجو                                              عضویت در صفحه رسمی اینستاگرام اخبار دانشگاه حکیم سبزواری