مقاله دکتر مهدی صمدی، عضو هیات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه حکیم سبزواری، با عنوان

Energy generation cost in multi-energy systems; an application to a non-merchant energy hub in supplying price responsive loads”

در مجله ENERGY منتشر شد. این ژورنال با IF=4.96، جزء مجلات ده درصد برتر دنیا در حوزه انرژی می باشد.

 دکتر صمدی در توضیح مختصر در خصوص پژوهش خود آورده است:

 استفاده از سیستم چند حاملی در تأمین انرژی مصرف کنندگان، باعث کاهش در هزینه های بهره برداری و در نتیجه تغییر الگوی مصرف مشترکین حساس به قیمت می شود. هدف از این پژوهش، ارایه مدلی کارا برای بهره برداری بهینه از یک هاب با هدف حداقل سازی هزینه بهره برداری و حداکثر سازی منفعت مصرف کننده بوده است.

در این راستا، با پیشنهاد یک چارچوب تحلیلی جامع، قیمت تمام شده هر حامل انرژی در بخشهای مختلف هاب (شامل خروجی مبدلها، ورودی ذخیره سازها و نهایتاً در سمت مصرف کننده) محاسبه شده است. نتایج این پژوهش، میزان اثرگذاری استفاده از هاب انرژی در کاهش قیمتها برای مشترکین و چگونگی واکنش مصرف کنندگان حاملهای انرژی مختلف به این موضوع را بخوبی نشان می دهد.

 

لینک دسترسی به مقاله

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544218314415