مقاله دکتر احسان اعتمادی، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری، با عنوان

Three dimensional modeling of warp and woof periodic auxetic cellular structure

در مجله International journal of Mechanical Science منتشر شد. این مجله در سال ۲۰۱۷ دارای ضریب تاثیر ۳٫۵۷ می باشد.

گفتنی است در این مقاله، سازه جدید آکستیکی (سازه ای با ضریب پواسون منفی) طراحی، ساخت و تحت بارگذاری شبه استاتیکی قرار گرفته شده است و مقدار حداکثر ضریب پواسون منفی و رفتار مکانیکی سازه به روش تجربی و المان محدود، بررسی شده است.

توضیح درباره ساختارآکستیکی آنکه اغلب سازه ها هنگام بارگذاری فشاری در راستای طولی، در جهت عرضی کشیده می شوند که این سازه ها دارای ضریب پواسون مثبت هستند. اما در ساختارآکستیکی، در اثر بارگذاری فشاری در جهت عرضی نیز سازه دچار فشردگی می شود که این ساختار، باعث جذب بیشتر انرژی در اثر بارگذاری های مختلف نسبت به سازه های متداول می شود.

لینک مقاله

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020740317324736