مقاله دکتر احسان امیری راد، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری، با عنوان

Thermo-environmental and economic analyses of an integrated heat recovery steam-injected gas turbine

در مجله ENERGY منتشر شد.

 براساس رده بندی تامسون رویترز این مجله Q1 و سومین مجله معتبر دنیا در زیر مجموعه ترمودینامیک است.

گفتنی است در این مقاله یک سیکل توربین گاز واقعی مدل سازی  شده و به لحاظ مصرف انرژی، پارامترهای اقتصادی و بازگشت سرمایه و تاثیرات زیست محیطی مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین با طراحی یک بویلر بازیاب از حرارت اتلافی دودکش نیروگاه جهت تولید بخار سوپرهیت و تزریق آن به محفظه احتراق استفاده شده و نهایتا شرایط بهینه تزریق بخار براساس معیارهای انرژی، اقتصادی و زیست محیطی معرفی شده است.

لینک مقاله

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544217318935