در همكاري مشترك دکتر حسن ملوندی عضو هیات علمی دانشگاه حكيم سبزواري با دانشگاه Umeå University سوئد، مقاله با عنوان:

“Measurement of metal concentrations in feathers of bird-vehicle collisions, Sabzevar, Iran”

در مجله معتبر بین المللی “Environmental Science and Pollution Research” با IF= 4.23 منتشر شده است.

شايان ذكر است كه اين پژوهش تحت هدایت و سرپرستی جناب آقای دکتر ملوندی و همکاری  Åsa Berglund  عضو هیات علمی دانشگاه Umeå  سوئد به نتیجه رسیده است.

در این پروژه، مطالعه بر روی نمونه های پرندگان برخورد کرده با وسایل نقلیه و نمونه های تلف شده انجام شد. گونه های مختلفی از پرندگان از جمله گنجشک خانگی (Passer domesticus)، گنجشک درختی (Passer montanus)، سبز قبا (Coracias garrulus)،  بوتیمار کوچک (Ixobrychus minutus) و پیغو  (Accipiter brevipes)مورد مطالعه قرار گرفته و ارزیابی سمیت و همچنین ریسک مخاطرات در آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت. این نکته نیز قابل توجه است که این مطالعه، اولین تحقیق صورت گرفته در دنیا در مورد گونه های سبز قبا و پیغو با توجه به اهداف بیان شده بوده است.

 

این مقاله از لینک زیر قابل دسترسی است:

https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-021-14576-0