مقاله پژوهشی مهندس امیر حسین مددی، دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری که با همکای اعضای هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه حکیم سبزواری و استاد دانشگاه آریزونا به رشته تحریر درآمده است، با عنوان

Characterization of Ferrocement Slab Panels Containing Lightweight Expanded Clay Aggregate Using Digital Image Correlation Technique

در مجله  Construction and Building Materialsمنتشر شد.

امیرحسین مددی

 

 بر اساس رده‌بندی تامسون رویترز این مجله Q1 و با IF= 3.169 دارای رتبه ۱۱ از ۱۲۵ مجله معتبر دنیا در زیر مجموعه مهندسی عمران است.

گفتنی است در این مقاله که مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهندس امیرحسین مددی با راهنمایی دکتر حمید اسکندری نداف و مشاوره دکتر رسول شادنیا و دکتر لیانیانگ ژنگ (دانشگاه آریزونا) می‌باشد، رفتار خمشی دال‌های فروسیمانی حاوی سبکدانه لیکا با استفاده از روش همبستگی تصاویر دیجیتال (DIC) مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، توانایی روش DIC در ارزیابی پارامترهای موثر بر رفتار سازه‌ای این نوع دال از جمله رفتار ترک خوردگی، جذب انرژی، شکل پذیری و میزان ظرفیت باربری آنها مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت مقادیر بهینه پارامترها جهت دستیابی به یک سیستم جایگزین مناسب برای دال‌های بتنی معمول معرفی شده است.

لینک مقاله:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061818314144

لینک دانلود رایگان (۵۰ روزه) مقاله:

https://authors.elsevier.com/c/1XB2S3O1E1CVsW