مقاله ی دکتر احمدرضا بیابانی تونه دانش آموخته ی دکتری رشته ی زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری با عنوان
The pathology of war discourse in dealing with children and adolescents”

در مجله ی معتبر بین المللی
“International Journal of Speech _ Language Pathology”
پذیرش چاپ گرفت.

این نشریه با (IF: 1.179) در لیست نشریات JCR بوده و دارای رتبه ی Q1 در لیست مجلّات معتبر علمی دنیا می باشد و با رویکرد پدیدارشناختیِ گفتار و زبان، در کشور استرالیا به چاپ می رسد.
این مقاله یکی از ۳ مقاله ی مستخرج از رساله ی دکترای ایشان بوده و نام استاد راهنما (دکتر محمّدیان) و اساتید مشاور (دکتر علوی مقدّم و دکتر خواجه ایم) نیز در مقاله ی مذکور، همراه گشته است؛ لازم به ذکر است که  وی در روز دوشنبه ۳۰بهمن۹۶ با “درجه ی عالی” از رساله ی خود با عنوان “آسیب شناسی ادبیّات داستانی دفاع مقدّس” دفاع کرد.
گفتنی است مقاله ی مذکور به “مهم ترین آسیب های واردشده بر گفتمان جنگ در تقابل با کودکان و نوجوانان” می پردازد و این پژوهش پس از برشماری اصلی ترین آسیب های بوجود آمده در این حیطه، با ارائه ی راهکارهایی علمی و عملی، پیشنهادهایی نیز در مسیر رفع این معایب، ارائه داده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری، این دانش آموخته مقطع دکتری دانشگاه حکیم سبزواری تاکنون بیش از ۱۰مقاله ی ISI، علمی _ پژوهشی و همایش ملّی و بین المللی به چاپ رسانده است.